$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ tư, 10-07-2019 | 08:36GMT+7

Huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Thành tựu 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành uỷ Hà Nội

TBV - Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 16/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Huyện Phú Xuyên đã kịp thời ban hành 102 văn bản để hướng dẫn, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất đến các xã, đồng thời chỉ đạo các xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đến từng người dân để thực hiện Chương trình đạt hiệu quả.
Giai đoạn I (2011-2015): Huyện ủy đã lựa chọn  nội dung: Cơ giới hóa nông nghiệp và xây dựng, tổ chức thực hiện "Quy ước xây dựng NTM" làm khâu đột phá trong công tác xây dựng NTM của huyện. Huyện đã ban hành chính sách hỗ trợ tập thể, cá nhân mua máy cấy từ 40-45 triệu đồng/máy, chỉ đạo các UBND xã hỗ trợ 10 triệu, HTX nông nghiệp hỗ trợ 15 triệu và hỗ trợ 50% tiền giá thể đối với các diện tích cấy máy, hỗ trợ 100% giống lúa mới chất lượng cao và các mô hình sản xuất điểm.

Giai đoạn II (2016-2019):  Hàng năm Huyện ủy có Nghị Quyết hỗ trợ thuốc diệt chuột cho 03 vụ/năm (vụ Xuân, vụ hè Thu, vụ Đông), hỗ trợ sản xuất đậu tương hè thu làm giống cho vụ đông, hỗ trợ giống lúa mới chất lượng cao và các mô hình sản xuất trình diễn, mô hình sản xuất điểm; tiếp tục hỗ từ 50 - 80% tiền giá thể đối với các diện tích cấy máy, hỗ trợ 100% giống lúa mới chất lượng cao và các mô hình sản xuất điểm. Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 về hỗ trợ một số mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp, tập trung các sản phẩm: Măng tây xã Hồng Thái, rau Cần Khai Thái, bưởi Thồ Bạch Hạ, nấm Thuần Việt -Tân Dân. Bên cạnh đó Huyện tập trung hỗ trợ  đầu tư  xây mới 26 thôn chưa có nhà văn hóa và sửa chữa 64 nhà văn hóa ở các xã.

Xây dựng đồng bộ hệ thống bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình. Công tác thành lập, kiện toàn bộ máy, phân công theo dõi chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới từ cấp huyện đến cấp xã thường xuyên được quan tâm tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ngày 01 tháng 6 năm 2016, Huyện ủy, Ban Chỉ đạo ban hành các Quyết định số 199-QĐ/HU về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Quyết định số 08-QĐ/BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Thông báo số 09-TB/BCĐ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”.

Ngày 13/7/2017, Ban chỉ đạo huyện đã ban hành Quyết định số 500-QĐ/HU về kiện toàn Ban chỉ đạo; Thông báo số 17-TB/BCĐ ngày 13/7/2017 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”, Quyết định số 14-QĐ/BCĐ-HU về kiện toàn Tổ Công tác giúp việc Ban chỉ đạo, Quyết định số 03-QĐ/BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Ngày 05/4/2017, UBND huyện Phú Xuyên ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới huyện Phú Xuyên. 
 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo công tác củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo các xã, có 26/26 xã đã thực hiện phân công cán bộ chuyên trách chương trình xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình được tổ chức thông qua hoạt động của các đoàn thể, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, pa nô, khẩu hiệu, phát tờ rơi, các hoạt động nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền lưu động và ở các hội nghị của Đảng, chính quyền, đoàn thể. 
 

Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện, Ban Chỉ đạo của huyện đã tổ chức lễ phát động phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trung tâm Văn hóa - Thôn tin và Thể thao huyện xây dựng chuyên mục “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, chuyên mục “chuyện của nhà nông” phát sóng trên hệ thống đài truyền thanh huyện vào chiều thứ 6, sáng thứ 7 hàng tuần, tuyên truyền về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, quy ước xây dựng NTM, nêu gương điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo tại các địa phương. Đã phát và đưa tin trên 500 tin, bài về Chương trình xây dựng NTM trên Cổng Thông tin điện tử huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã biên tập, cấp phát cho người dân trên 13.700 tờ rơi tuyên truyền về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tổng kinh phí huy động vốn thực hiện Chương trình từ năm 2010 đến quý 2 năm 2019 là 3.354.591 triệu đồng. Trong đó, kết quả huy động 2016-2019  là 2.019.041 triệu đồng (chiếm 60,6%) tăng hơn giai đoạn 2010-2015 là 888.428 triệu đồng.  Ngoài ra Thành phố đã bố trí 105 tỷ đồng ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Xuyên đã giải ngân đến đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân.

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020 và đánh giá hiệu quả của Phong trào thi đua đối với sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xã làm tốt Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân về xây dựng Nông thôn mới. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện đã tích cực triển khai tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với các hoạt động thiết thực như: Hội liên hiệp Phụ nữ với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cho trên 95 nghìn hội viên, tổ chức hội thi “Phụ nữ Phú Xuyên chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với sự tham gia của 10 xã cụm Tân Dân, Hồng Minh và duy trì 126 đoạn đường tự quản xanh, sạch đẹp; Hội Nông dân huyện và các xã đã tổ chức tuyên truyền cho 41.285 lượt hội viên thực hiện cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, sử dụng và bán ra sản phẩm nông nghiệp an toàn” và 189 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 17.902 lượt hội viên tham dự; Hội CCB huyện và các cơ sở đã tổ chức 937 buổi sinh hoạt tuyên truyền về xây dựng NTM cho 79.017 lượt cán bộ, hội viên tham dự; vận động được 173 triệu đồng để làm mới và sửa chữa được 4 nhà ở, tặng 4 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng cho hội viên; Đoàn thanh niên đã tích cực tham gia các hoạt động chỉnh trang cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn: đã trồng mới trên 600 cây xanh tại các xã, thị trấn; duy trì chăm sóc 6 tuyến đường hàng cây thanh niên, 28 tuyến đường thanh niên tự quản.

Kết quả tổ chức thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa rộng khắp, nhân dân  quan tâm phấn khởi, đồng thuận và hưởng ứng thực hiện Chương trình xây dựng NTM, kết quả nổi bật ở Phú xuyên đó là công tác dồn ruộng và thực hiện đề án mạ khay cấy máy đã tạo một luồng sinh khí mới cho sản xuất nông nghiệp của huyện, vì vậy được đại đa số cán bộ, đảng viên phấn khởi, tin tưởng cách làm, phương pháp chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. 
Bài và ảnh: Văn Bình