$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ hai, 17-06-2019 | 14:09GMT+7

Huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Tăng cường chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

TBV - Thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”. Đến nay, huyện Phú Xuyên đã có 20/26 xã được TP. Hà Nội công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới; 01 xã đạt 18 tiêu chí (Thụy Phú); có 05 xã đạt và cơ bản đạt 17- 18 tiêu chí. Căn cứ kết quả thực hiện các tiêu chí năm 2018, UBND huyện Phú Xuyên đăng ký 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Từ đầu năm 2019 đến nay, UBND huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành của Huyện, UBND các xã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 173-KH/HU ngày 28/02/2019; Ban chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch số 32-KH/BCĐ về triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới năm 2019; UBND huyện Phú Xuyên xây dựng Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 07/12/2018 triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/HU của Huyện ủy Phú Xuyên về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”.

Tình hình triển khai nhiệm vụ

Công tác kiểm tra, rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới thường xuyên được quan tâm; Thường trực Huyện ủy Phú Xuyên đã làm việc với Đảng ủy - UBND các xã trên địa bàn về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Căn cứ kết quả thực hiện các tiêu chí của các xã năm 2018, UBND huyện đã đăng ký 6 xã, gồm: Thụy Phú, Phượng Dực, Hoàng Long, Sơn Hà, Đại Xuyên, Tri Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và 02 xã Đại Thắng, Tri Trung triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao giai 
đoạn 2019 - 2020. 
 

Xã Phú Túc đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM.
 

Ban chỉ đạo, UBND các xã đã chủ động kiện toàn nhân sự, bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn; đồng thời tổ chức giao ban, đánh giá kết quả hàng tuần để rút kinh nghiệm và kịp thời giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện.

UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành của huyện và UBND các xã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện hàng tuần có chuyên mục nông thôn mới, tuyên truyền về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nêu gương điển hình tiên tiến có cách làm hay, mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, sáng tạo trên hệ thống truyền thanh của huyện và các xã. Trong tháng 3 năm 2019, UBND huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo 04 xã tổ chức Lễ công bố và đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và đón nhận Trường chuẩn quốc gia tại các xã Hồng Minh, Tân Dân, Bạch Hạ, Quang Lãng.
 

 Xã Hồng Minh đón bằng công nhận đạt chuẩn NTM.
 

Kết quả thực hiện 

Về Công tác xây dựng Nông thôn mới, đến nay toàn huyện Phú Xuyên đã có 20/26 xã được Thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, gồm các xã: Đại Thắng, Nam Triều, Văn Nhân, Văn Hoàng, Khai Thái, Vân Từ, Quang Trung, Châu Can, Nam Phong, Hồng Thái, Chuyên Mỹ, Tri Trung, Phú Yên, Phúc Tiến, Minh Tân, Phú Túc, Hồng Minh, Tân Dân, Bạch Hạ và Quang Lãng. 01 xã đạt 18 tiêu chí là Thụy Phú; có 05 xã đạt và cơ bản đạt 17- 18 tiêu chí, gồm: Phượng Dực, Đại Xuyên, Hoàng Long, Sơn Hà, Tri Thủy.

Về quy hoạch điều chỉnh xây dựng nông thôn mới: Thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hà Nội, UBND huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã rà soát, điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã đến năm 2020, đảm bảo phù hợp, khớp nối các dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trong đó có điều chỉnh bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đảm bảo phù hợp đặc điểm tự nhiên, lợi thế, nhu cầu của địa phương. Đến nay, UBND huyện Phú Xuyên đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 26 xã.

UBND huyện Phú Xuyên cũng đã phê duyệt 26 nhiệm vụ quy hoạch chung khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn. Các đơn vị tư vấn đã phối hợp với địa phương tổ chức lấy ý kiến tại địa phương, lập đồ án để xin ý kiến Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và hoàn thiện hồ sơ để trình UBND huyện xem xét, phê duyệt. UBND các xã phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát đề án Nông thôn mới, có 26 xã đã được UBND huyện phê duyệt điều chỉnh đề án xây dựng Nông thôn mới.

Các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp ngày càng được quan tâm; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định đạt 88%. Đến nay có 25/26 xã đạt và cơ bản đạt tiêu chí về môi trường. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 41,8%. Đời sống nông dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm đạt 39,6 triệu đồng/người/năm; đa số các hộ gia đình có nhà kiên cố, khang trang; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 85,3%; Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững. 

Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đến hết năm 2019, huyện Phú Xuyên tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân; Đẩy mạnh công tác dạy nghề cho nông dân gắn với phát triển sản xuất và các tổ chức sản xuất có hiệu quả; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tiếp tục thực hiện quy ước nông thôn mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… 
Bài và ảnh Văn Bình