$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ hai, 13-01-2020 | 16:33GMT+7

Huyện Mỹ Đức (Hà Nội): Đẩy mạnh Cải cách thủ tục hành chính

TBV - Ngày 30/8/2019, UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) ban hành Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân tại UBND huyện Mỹ Đức giai đoạn 2019 -2020; Quyết định số 2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Mỹ Đức giai đoạn 2019 - 2020.
Đề án triển khai nhằm xây dựng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC theo tiêu chí thân thiện, gần dân, bảo đảm công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện chính xác, công khai, minh bạch, tuân thủ quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; tạo điều kiện thuận lợi tối đa, đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (TNHS&TKQ).

Mục đích và yêu cầu của Đề án

 Mục đích, yêu cầu của Đề án là nhằm kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; Nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền trong giải quyết hồ sơ hành chính. Góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức Thủ đô “Kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện”. 
 

Hội nghị triển khai đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân tại UBND huyện Mỹ Đức.
 

Theo đó thực hiện đầu tư trang thiết bị văn phòng, các hệ thống bảng biểu, hệ thống điện tử phục vụ hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC hiện đại theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông huyện. Đề án được tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ từ quý III năm 2019 đến khi hoàn thành trong thời gian sớm nhất và kết thúc vào năm 2020 với tổng số kinh phí của hai đề án là hơn 7 tỷ 6 sáu trăm triệu VNĐ.

Việc bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận TNHS&TKQ đồng bộ, hiện đại, khoa học và hợp lý; Công khai kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, dễ tiếp cận, dễ khai thác sử dụng các thông tin về TTHC; Bố trí công chức làm việc tại bộ phận đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở; không bố trí lao động hợp đồng làm nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận; 100% TTHC được tiếp nhận tại bộ phận TNHS&TKQ và thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố. 
 

Giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền; Cán bộ công chức khi tiếp xúc với các cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết các công việc hành chính phải tuân thủ “10 tiêu chí khi khách đến giao dịch”, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức; Tổ chức thực hiện 100% Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2019, huyện Mỹ Đức chưa có trường hợp TTHC bị sai sót, trễ hẹn. 

Trong bố trí trụ sở: Không bố trí vách kính ngăn giữa cán bộ, công chức và cá nhân, tổ chức đến giao dịch; Bố trí cây xanh trước, trong phòng làm việc bộ phận TNHS&TKQ; Tổ chức bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh, an toàn cho cán bộ, công chức, tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC tại trụ sở bộ phận TNHS&TKQ huyện; Bố trí và có biển chỉ dẫn chỗ để xe, công trình phụ để tổ chức, cá nhân đến giao dịch được biết.
 

Cải cách hành chính tại huyện Mỹ Đức.

Trong tiếp nhận hồ sơ: Mỗi hồ sơ sau khi được tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng mã số hồ sơ để tra cứu tình trạng giải quyết TTHC tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố; Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, công chức tiếp nhận phải có thông báo, nêu rõ nội dung, lý do và hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ, chính xác hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình giải quyết TTHC

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ TTHC, công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chuyển dữ liệu hồ sơ điện tử được tiếp nhận trực tuyến của tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố; Chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận trực tiếp trong ngày làm việc hoặc chuyển vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày.

Khi nhận hồ sơ TTHC, trưởng các phòng chuyên môn phân công công chức thẩm định hồ sơ, trình phê duyệt kết quả giải quyết TTHC. Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, phòng chuyên môn trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung theo mẫu “Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ” để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận TNHS&TKQ. Thời gian thông báo trả lại hồ sơ không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về thời gian. Thời hạn giải quyết được tính lại từ đầu sau khi nhận đủ hồ sơ. Đối với hồ sơ qua thẩm tra, thẩm định không đủ điều kiện giải quyết, phòng chuyên môn trả lại hồ sơ và thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do không giải quyết hồ sơ theo mẫu “Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ” để gửi cho tổ chức, cá nhân thông qua Bộ phận TNHS&TKQ. Thông báo được nhập vào Mục trả kết quả của Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định.

Trong thời hạn chậm nhất 01 ngày trước ngày hết hạn, phòng chuyên môn phải thông báo bằng văn bản cho Bộ phận TNHS&TKQ và gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời gian đề nghị gia hạn trả kết quả theo mẫu “Phiếu đề nghị gia hạn thời gian giải quyết”. Việc hẹn lại ngày trả kết quả được thực hiện không quá một lần. Căn cứ Phiếu đề nghị gia hạn thời gian giải quyết, Bộ phận TNHS&TKQ điều chỉnh lại thời gian trả kết quả xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, đồng thời gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân qua thư điện tử, tin nhắn, điện thoại.

Kết quả giải quyết TTHC gửi trả cho tổ chức, cá nhân phải bảo đảm đầy đủ theo quy định. Khuyến khích việc trả kết quả giải quyết TTHC trước thời hạn. Trường hợp hồ sơ có bản chính hoặc bản gốc đã tiếp nhận để sao chụp, đối chiếu, xác nhận tính xác thực thì cơ quan có thẩm quyền phải chuyển trả bản chính hoặc bản gốc đó cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, hoặc theo đăng ký nhận kết quả trực tuyến. Kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân được lưu trữ tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử để phục vụ việc sử dụng, tra cứu thông tin, dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Đề án Mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân tại UBND huyện Mỹ Đức và các xã thị trấn trên địa bàn đã đi vào nề nếp và đạt những kết quả tích cực, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. điều đó thể hiện qua chỉ số mức độ hài lòng của người dân tại huyện và UBND các xã, thị trấn đạt 100%. 
Bài và ảnh Văn Bình