$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
Thứ năm, 13-02-2020 | 15:26GMT+7

Hải Phòng: 100% số xã về đích Nông thôn mới

TBV - Tính đến cuối năm 2019, toàn thành phố Hải Phòng có 100% số xã về đích Nông thôn mới, vượt trước 1 năm so với kế hoạch của thành phố và chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn bình quân chung cả nước (50,26%); 3 huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện Nông thôn mới, 14 thôn đạt tiêu chí thôn Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đường giao thông nội đồng được bê tông kiên cố hóa.

Năm 2019, ngành Nông nghiệp cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Giá trị sản xuất nông nghiệp thủy sản đạt 15.041 tỷ đồng, tăng 0,97% so với năm 2018; năng suất lúa trung bình cả năm đạt 63,6 tạ/ha, tăng 0,07 tạ/ha so với năm 2018; sản xuất thủy sản tăng cao, giá trị sản xuất đạt 4.775 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2018. Toàn thành phố có 139/139 xã (đạt 100%) về đích Nông thôn mới, hoàn thành 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; 3 huyện cơ bản hoàn thành tiêu chí xây dựng huyện Nông thôn mới.

Năm 2020, ngành Nông nghiệp chỉ đạo quyết liệt việc phát triển nông nghiệp hiện đại, xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Một số chỉ tiêu ngành phấn đấu đạt là giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 1,9%, thủy sản tăng 5,5%, lâm nghiệp tăng 15,9% so với năm 2019. 8 xã xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu cơ bản hoàn thành 3 nội dung về giao thông, điện chiếu sáng, môi trường theo Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025, 100% số huyện cơ bản đạt huyện Nông thôn mới.
Mỹ Hạnh