$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Người dân tại xã Tiền Phong nhiều lần kiến nghị khiếu nại về việc chia ruộng đất qua các thời kỳ nhưng không được chính quyền giải thích và đưa ra lý do một cách thỏa đáng.