$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Là người có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của làng nghề gốm sứ Bát Tràng. Nghệ nhân nhân dân Trần Độ không muốn ai đó ngợi ca riêng về cá nhân ông, mà chỉ muốn hình ảnh, tên tuổi của mình hòa chung vào sự phát triển của làng gốm, đưa thương hiệu làng gốm Bát Tràng ngày một phát triển, vang x...