$(document).ready(function () { $(".validate").validationEngine(); });
TBV - Bão số 6 Nakri vẫn đang tiếp tục mạnh lên hướng vào nước ta và sẽ kết hợp với không khí lạnh khiến cường độ và đường đi khó lường.